Strona główna

Ogłoszenia
Wydarzenia
Wycieczki

Konkursy

Prace uczniów
Samorząd Uczniowski
Rodzice
Kadra
Dokumenty szkoły
SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
SZKOŁA
W MEDIACH
PEDAGOG SZKOLNY
ŚWETLICA SZKOLNA
ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA
BIBLIOTEKA
Zajęcia pozalekcyjne
Historia szkoły
Osiągnięcia
BEZPIECZNY INTERNET
DIAGNOZY
UBEZPIECZENIE DZIECI
REKRUTACJA 
EKOLOGIA
SPORT

UCZNIOWIE
O SZKOLE

AUTORZY STRONY


Gif
Napisz do nas
© psplubichowo
DIAGNOZY

WYNIKI II DIAGNOZY PRÓBNEJ PIĄTOKLSISTÓW

10 maja 2017 r. uczniowie klas piątych pisali drugą diagnozę próbną z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, przyrody oraz historii. Diagnoza obejmowała sprawdzanie wybranych umiejętności.

1.  Wyniki ogólne:

klasa

% wyk. zadań

język polski

% wyk. zadań

matematyka

% wyk. zadań

język

angielski

% wyk. zadań

przyroda

% wyk. zadań

historia

% wyk. zadań

OGÓLNY

V a

44,72

52,72

61,74

89,13

83,85

65,10

V b 

51,70

35,12

63,81

90,48

82,99

63,28

V c

51,02

44,05

43,33

83,33

68,03

55,76

SZKOŁA

49,01

44,23

56,46

87,69

78,46

61,38

 

a) uczniowie z najwyższymi wynikami w klasie:

Va Dominik Segar - 34 punktów na 38 możliwych, co stanowi 89% poprawności wykonania zadań,

        Nikodem Dőring - 31 punktów na 38 możliwych, co stanowi 82% poprawności wykonania zadań,

        Jakub Mazur - 31 punktów na 38 możliwych, co stanowi 82% poprawności wykonania zadań,

        Karol Rzoska - 31 punktów na 38 możliwych, co stanowi 82% poprawności wykonania zadań,

Vb Joachim Górnaś  35 punktów na 38 możliwych, co stanowi 92% poprawności wykonania zadań,

        Dawid Pączek - 35 punktów na 38 możliwych, co stanowi 92% poprawności wykonania zadań,

        Zuzanna Czubek - 33 punkty na 38 możliwych, co stanowi 87% poprawności wykonania zadań,

Vc Maciej Mokwa  31 punktów na 38 możliwych, co stanowi 82% poprawności wykonania zadań.

 

2.  Rekomendacje:

· Doskonalić w pracach pisemnych różne formy kształtujące umiejętności interpunkcyjne, ortograficzne, językowe i gramatyczne.

· Ćwiczyć obliczanie wymiarów figur geometrycznych  zgodnie z warunkami zadania.

· Doskonalić dzielenie liczb naturalnych z resztą.

· Zwracać uwagę uczniów na jakość pisma pod względem estetycznym.

· Doskonalić rozumienie tekstów pisanych w języku angielskim.


WYNIKI DIAGNOZY KLAS TRZECICH

1.Diagnoza trzecioklasistów odbyła się 17 maja 2017 r., przygotowana przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Celem diagnozy było sprawdzenie stopnia opanowania przez uczniów kończących naukę w trzeciej klasie szkoły podstawowych umiejętności i wiadomości kształtowanych na tym etapie edukacji:

a)  wyniki ogólne w poszczególnych klasach (edukacja humanistyczna):

Klasa

Średnia punktów

% wykonania zadań

III a

14,5

58%

III b

14

56%

III c

20

80%

III d

13,8

55%

           Szkoła

15,6

62%

b)  wyniki ogólne w poszczególnych klasach (edukacja przyrodnicza):

Klasa

Średnia punktów

% wykonania zadań

III a

5,7

71%

III b

5,5

69%

III c

6,45

81%

III d

5

62,5%

Szkoła

5,7

71%

c)  wyniki ogólne w poszczególnych klasach (edukacja matematyczna):

Klasa

Średnia punktów

% wykonania zadań

III a

12,2

71,9

III b

11,6

68,2

III c

15

88,5

III d

11,5

67,6

Szkoła

12,6

74

2.  Rekomendacje:

Ø  stosować różne formy kształtujące umiejętności interpunkcyjne, ortograficzne, językowe i gramatyczne;

Ø  ćwiczyć formy pracy pisemnej pod względem logicznego i wspólnego powiązania poszczególnych elementów;

Ø  wyszukiwać w tekście potrzebne informacje i w miarę możliwości korzystać ze słowników i encyklopedii;

Ø  ćwiczyć podział wyrazów na sylaby i wyróżnianie  zdań w tekście;

Ø  utrwalanie wiadomości o krajobrazach;

Ø  rozwiązywać łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka;

Ø  utrwalać obliczenia w pamięci w zakresie czterech działań;

Ø  wdrażać do zapisywania działań do zadania.


WYNIKI II DIAGNOZY PRÓBNEJ SZÓSTOKLASISTÓW

26 kwietnia 2017 r. uczniowie klas szóstych pisali drugą diagnozę próbną z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Sprawdzian obejmował wszystkie wymagania z zakresu języka polskiego, matematyki i języka angielskiego  zawarte
w podstawie programowej i przygotowany był przez CKE.

1.  Wyniki ogólne cz. I – j. polski i matematyka:

klasa

% wyk. zadań – ogólny
(j.polski i matematyka)

% wyk. zadań
język polski

% wyk. zadań
matematyka

VIa

45,24

59,50

33,25

VIb

54,67

68,54

43,54

SZKOŁA

50,39

64,43

38,86


a) uczniowie z najwyższymi wynikami w klasie:

VIa Kamil Brylowski - 38 punktów na 40 możliwych, co stanowi 95% poprawności wykonania zadań,

         Paulina Filipiak - 29 punktów na 40 możliwych, co stanowi 73% poprawności wykonania zadań

VIb Julia Birna  39 punktów na 40 możliwych, co stanowi 98% poprawności wykonania zadań,

         Miłosz Moritz - 32 punktów na 40 możliwych, co stanowi 80% poprawności wykonania zadań,

         Małgorzata Toczek - 31 punktów na 40 możliwych, co stanowi 78% poprawności wykonania zadań.

b) rekomendacje:

·    Nadal doskonalić umiejętność:

- w zakresie sprawności polonistycznych:

·    rozpoznawanie: w wypowiedziach - podstawowych części mowy, w tekstach literackich - przenośni,

·    rozpoznawanie rytmów, odróżniania wiersza rymowanego i nierymowanego,

·    odbieranie tekstów kultury na poziomie dosłownym i przenośnym,

·    rozróżnianie i poprawne zapisywanie zdań oznajmujących, pytających i rozkazujących,

·    stosowanie poprawnych form gramatycznych wyrazów odmiennych oraz poprawnego stopniowania przymiotników i przysłówków,

·    poprawność pisowni pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym;

- w zakresie umiejętności matematycznych:

·    odczytywanie i interpretowanie danych przedstawionych w diagramach,

·    wykonywanie rachunków na ułamkach zwykłych i dziesiętnych,

·    obliczanie sześcianów liczb naturalnych oraz kwadratów ułamków zwykłych,

·    stosowanie poznanej wiedzy z zakresu arytmetyki i geometrii,

·    stosowanie oznaczeń literowych nieznanych wielkości liczbowych i zapisywania prostych wyrażeń algebraicznych,

·    porównywanie różnicowego i ilorazowego liczb naturalnych,

·    obliczanie pól wielokątów,

·    rozpoznawanie i nazywanie trójkątów, stosowanie twierdzenia o sumie jego kątów,

·    obliczanie objętości prostopadłościanu przy danych długościach krawędzi,

·    rozwiązywanie zadania na etapy, przy stosowaniu własnych, poprawnych i wygodnych strategii rozwiązania,

·    obliczanie procentu danej wielkości w stopniu trudności typu 50%, 10%, 20%,

·    czytanie ze zrozumieniem prostego tekstu zawierającego informacje liczbowe; przy dostrzeganiu zależności między podanymi informacjami. 

2.  Wyniki ogólne cz. II – język angielski:

klasa

śr. pkt.

% wyk.

zad.

1. Rozumienie ze słuchu

2. Znajomość funkcji językowych

3. Znajomość środków językowych

4. Rozumienie tekstów pisanych

15 pkt.

8  pkt.

6  pkt.

11 pkt.

śr.

% wyk

śr.

% wyk

śr.

% wyk

śr.

% wyk

VI a

25,00

62,50

9,39

62,61

5,52

69,02

4,22

70,29

5,87

53,36

VI b

28,29

70,73

11,38

75,83

5,71

71,35

4,54

75,69

6,67

60,61

SZKOŁA

26,68

66,70

10,38

69,22

5,62

70,19

4,38

72,99

6,27

56,98

 

a) uczniowie z najwyższymi wynikami w klasie:

● VIa  Martyna Maszka  -  39 punktów na 40 możliwych, co stanowi 98 % poprawności wykonania zadań,

              Kamil Brylowski, Marta Jędrzejewska - 37 punktów na 40 możliwych, co stanowi 93% poprawności wykonania zadań,

              Jakub Szarmach - 36 punktów na 40 możliwych, co stanowi 90% poprawności wykonania zadań,

● VIb  Agata Szramka -  40 punktów na 40 możliwych, co stanowi 100% poprawności wykonania zadań

             Julia Birna, Aleksandra Breszka, Dominika Sulewska, Małgorzta Toczek -  39 punktów na 40 możliwych, co stanowi 98% poprawności wykonania zadań,

              Filip Bobkowski - 38 punktów na 40 możliwych, co stanowi 95% poprawności wykonania zadań.

b) rekomendacje:

·    Należy ćwiczyć wyszukiwanie szczegółowych informacji w tekstach pisanych.
Z diagnoz wynika, że uczniowie niewystarczająco dokładnie pracują z tekstem, tzn. nie rozumieją ogólnego sensu tekstu lub mają trudność z wyszukiwaniem prostych informacji szczegółowych w tekście.

·    Należy utrwalać i rozwijać znajomość zasobu słownictwa, gdyż nieznajomość znaczenia nawet podstawowych słów i wyrażeń uniemożliwia poprawne wykonanie zadania.

·    Należy ćwiczyć posługiwanie się środkami językowymi adekwatnymi do danej sytuacji.

·    Należy utrwalać funkcje językowe przez stosowanie metod aktywizujących.

·    Należy umieszczać w/w zadania w testach.

·    W czasie testów ćwiczyć umiejętność zarządzania czasem oraz maksymalizację szans.


WYNIKI I DIAGNOZY PRÓBNEJ PIĄTOKLSISTÓW

08 grudnia 2016 r. uczniowie klas szóstych pisali pierwszą diagnozę próbną z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, przyrody oraz historii. Sprawdzian obejmował sprawdzanie wybranych umiejętności.

1.  Wyniki ogólne:

klasa

% wyk. zadań

język polski

% wyk. zadań

matematyka

% wyk. zadań

język

angielski

% wyk. zadań

przyroda 

% wyk. zadań

historia

% wyk. zadań

OGÓLNY

V a

43,48

31,16

77,39

77,54

44,27

60,00

V b 

51,88

41,23

81,05

80,70

51,67

66,00

V c

51,02

29,37

74,76

54,76

43,29

57,00

SZKOŁA

48,53

33,92

77,62

70,90

46,18

61,00

 

a) uczniowie z najwyższymi wynikami w klasie:

Va Wiktoria Chmielowska - 41 punktów na 50 możliwych, co stanowi 82% poprawności wykonania zadań,

        Magdalena Matula - 41 punktów na 50 możliwych, co stanowi 82% poprawności wykonania zadań,

        Dominik Segar - 41 punktów na 50 możliwych, co stanowi 82% poprawności wykonania zadań,

       

Vb Kamil Dubiela  43 punkty na 50 możliwych, co stanowi 86% poprawności wykonania zadań,

         Oliwia Birna - 42 punkty na 50 możliwych, co stanowi 84% poprawności wykonania zadań,

         Patryk Pilacki - 42 punkty na 50 możliwych, co stanowi 84% poprawności wykonania zadań,

Vc  Maciej Mokwa  43 punkty na 50 możliwych, co stanowi 86% poprawności wykonania zadań,

         Maciej Trzos - 42 punkty na 50 możliwych, co stanowi 84% poprawności wykonania zadań.

        

2.  Rekomendacje:

 • Doskonalić w pracach pisemnych umiejętność wyrażania stosunku odbiorcy do danego przedmiotu.

 • Ćwiczyć formy pracy pisemnej pod względem logicznego i spójnego powiązania poszczególnych elementów.

 • Stosować różne formy kształtujące umiejętności interpunkcyjne, ortograficzne językowe i gramatyczne.

 • Ćwiczyć odczytywanie danych z rysunku.

 • Ćwiczyć obliczanie obwodu prostokąta  zgodnie z warunkami zadania.

 • Doskonalić dzielenie liczb naturalnych z resztą oraz właściwą interpretację otrzymanego wyniku.

 • Doskonalić formy gramatyczne i słownictwo z j. angielskiego.

 • Ćwiczyć umiejętność umieszczania dat w przedziale czasowym.

 • Zwracać uwagę uczniów na pisanie pełnego  imienia  nie używając zdrobnień.WYNIKI I DIAGNOZY PRÓBNEJ SZÓSTOKLASISTÓW

 

01 grudnia 2016 r. uczniowie klas szóstych pisali pierwszą diagnozę próbną z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Sprawdzian obejmował wszystkie wymagania z zakresu języka polskiego, matematyki i języka angielskiego  zawarte w podstawie programowej i przygotowany był przez CKE.

 

1.  Wyniki ogólne cz. I – j. polski i matematyka:

klasa

% wyk. zadań – ogólny

(j.polski i matematyka)

% wyk. zadań

 język polski

% wyk. zadań

matematyka

VIa

44,01

53,90

37,22

VIb

51,02

60,90

39,17

SZKOŁA

47,67

57,56

38,33

 

a) uczniowie z najwyższymi wynikami w klasie:

VIaKamil Brylowski - 36 punktów na 41 możliwych, co stanowi 88% poprawności wykonania zadań,

VIbJulia Birna  33 punkty na 41 możliwych, co stanowi 80% poprawności wykonania zadań,

          

          Weronika Noga - 29 punktów na 41 możliwych, co stanowi 71% poprawności wykonania zadań,

         

          Małgorzata Toczek - 29 punktów na 41 możliwych, co stanowi 71% poprawności wykonania zadań.
          

b) rekomendacje:

·         Nadal doskonalić umiejętność:

 • wyszukiwania w tekście informacji wyrażonych wprost i pośrednio(ukrytych),

 • rozpoznawania podstawowych funkcji składniowych wyrazów użytych w wypowiedziach(podmiot).

 • wyciągania wniosków wynikających z przesłanek zawartych w tekście,

 • rozpoznawania w tekście literackim przenośni, epitetów i objaśniania ich roli,

 • działania na ułamkach dziesiętnych, używając własnych, poprawnych strategii,

 • porównywania ułamków (zwykłych i dziesiętnych),

 • obliczeń zegarowych na godzinach, minutach i sekundach,

 • odczytywania i interpretowania danych przedstawionych w tekstach, tabelkach, diagramach i na wykresach.

 • obliczania obwodu wielokąta o danych długościach boków, obliczanie objętości prostopadłościanu przy danych długościach krawędzi.

2.  Wyniki ogólne cz. II – język angielski:

klasa

śr. pkt.

% wyk.

zad.

1. Rozumienie ze słuchu

2. Znajomość funkcji językowych

3. Znajomość środków językowych

4. Rozumienie tekstów pisanych

15 pkt.

8  pkt.

6  pkt.

11 pkt.

śr.

% wyk

śr.

% wyk

śr.

% wyk

śr.

% wyk

VI a

22,65

56,63

8,22

54,78

5,48

68,48

3,35

55,80

5,61

51,99

VI b

27,63

69,06

10,46

69,72

6,38

79,69

3,92

65,28

6,88

62,50

SZKOŁA

25,14

62,85

9,34

62,25

5,93

74,08

3,63

60,54

6,25

56,74

 

a) uczniowie z najwyższymi wynikami w klasie:

● VIa  Martyna Maszka  -  35 punktów na 40 możliwych, co stanowi 88 % poprawności wykonania zadań.

● VIb  Agata Szramka -  40 punktów na 40 możliwych, co stanowi 100% poprawności wykonania zadań

              Dominika Sulewska -  39 punktów na 40 możliwych, co stanowi 98% poprawności wykonania zadań,

              Julia Birna, Małgorzata Toczek - 37 punktów na 40 możliwych, co stanowi 93% poprawności wykonania zadań

b) rekomendacje:

·   Należy ćwiczyć wyszukiwanie szczegółowych informacji w tekstach pisanych.

Z diagnoz wynika, że uczniowie niewystarczająco dokładnie pracują z tekstem, tzn. nie szukają informacji np. poprzez podkreślanie w tekście fragmentów zdań i zaznaczanie w tekście prawidłowych odpowiedzi.

·  Należy utrwalać i rozwijać znajomość zasobu słownictwa, gdyż nieznajomość znaczenia nawet podstawowych słów i wyrażeń uniemożliwia poprawne wykonanie zadania.

·   Należy nadal ćwiczyć rozumienie tekstu czytanego (pytania ogólne  i szczegółowe, prawda/ fałsz).

·   Należy ćwiczyć posługiwanie się środkami językowymi adekwatnymi do danej sytuacji.

·   Należy doskonalić rozumienie ze słuchu przez słuchanie wszystkich nagrań dostępnych dla danego podręcznika.

·   Należy utrwalać funkcje językowe przez stosowanie metod aktywizujących.

·   Należy umieszczać w/w zadania w testach.

·   W czasie testów ćwiczyć umiejętność zarządzania czasem oraz maksymalizację szans.