Strona główna

Ogłoszenia
Wydarzenia
Wycieczki

Konkursy

Prace uczniów
Samorząd Uczniowski
RodzicE
Kadra
Dokumenty szkoły
SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
SZKOŁA
W MEDIACH
PEDAGOG SZKOLNY
ŚWETLICA SZKOLNA
ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA
BIBLIOTEKA
Zajęcia pozalekcyjne
Historia szkoły
Osiągnięcia
BEZPIECZNY INTERNET
DIAGNOZY
UBEZPIECZENIE DZIECI
REKRUTACJA 
EKOLOGIA
SPORT

UCZNIOWIE
O SZKOLE

AUTORZY STRONY


Gif
Napisz do nas
© psplubichowo

ROK SZKOLNY 2015-2016
 


„Wychowywać kogoś, dziecko lub dorosłego,

to znaczy przede wszystkim podnosić go w jego własnych oczach”

(Simone Weil)                       

  

Działalność naszej świetlicy jest ważnym elementem systemu wychowawczego szkoły. Staramy się ją tak organizować, aby świetlica stała się uczniom bliska, aby dobrze się w niej czuli, by przebywanie w świetlicy nie było dla nich zbyt ciężkie.

    W czasie pobytu w świetlicy powinien się, więc znaleźć czas na swobodną zabawę, na odrabianie lekcji, zabawy na świeżym powietrzu, na czynności higieniczne i posiłki, a także na zajęcia wynikające z programu i planu pracy świetlicy.

     Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrażanie dzieci do przestrzegania przyjętych w świetlicy zasad zachowania się. Ważne jest także wyrabianie umiejętności nawiązywania poprawnych kontaktów interpersonalnych, ćwiczenie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych oraz panowania nad emocjami.

 

Świetlica szkolna czynna jest codziennie od 700 do 1600.

 

W świetlicy przebywają uczniowie oczekujący na rozpoczęcie zajęć lekcyjnych, na zajęcia dodatkowe oraz na powrót do domu. Głównym zadaniem świetlicy jest więc zapewnienie opieki uczniom przed i po zajęciach lekcyjnych.


 

POSIŁKI

 

W świetlicy szkolnej uczniowie mogą skorzystać z herbaty w czasie przerwy 940 – 955 . Cena herbaty na miesiąc wynosi 3 zł.

 

Z obiadów dzieci korzystają w stołówce przy Publicznym Gimnazjum w czasie przerw;

1135-1155 uczniowie z „Dużej szkoły”

1250-1310 uczniowie z „Małej szkoły”.

 

Cena obiadu wynosi 3,30 zł dziennie (ogólna cena zależna od ilości dni w danym miesiącu).

 

ZA POSIŁKI PŁACIMY W ŚWIETLICY SZKOLNEJ W OKREŚLONYCH TERMINACH

·  Za obiady wpłacamy do 25 dnia miesiąca poprzedzającego spożywanie posiłku

·  Za herbatę wpłacamy do 5 dnia bieżącego miesiąca


 

RAMOWY PLAN DNIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

700 – 800

Przyjazd dzieci do szkoły.
Przygotowanie uczniów do zajęć lekcyjnych.
800 – 900 Zajęcia dydaktyczne.
Nauka własna uczniów.
940 – 955 ŚNIADANIE
1135 – 1155 OBIAD
1155 – 1240 Zajęcia ogólnorozwojowe.
Gry i zabawy dydaktyczne.
Ćwiczenia rekreacyjno-relaksacyjne.
Odjazd dzieci do domu.
1250 – 1410 Odrabianie zadań domowych.
Gry i zabawy ogólnorozwojowe.
Odjazd dzieci do domu.
1410 – 1600 Gry i zabawy dydaktyczne.
Odrabianie zadań domowych.
Odjazd dzieci do domu.

 

   Bożena Bławat                                     
  

 ŚWIETLICA SZKOLNA
W
 I PÓŁROCZU  ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

Głównym zadaniem naszej  świetlicy szkolnej w ciągu całego semestru  było efektywne zagospodarowanie czasu wolnego, zaspakajanie potrzeb opiekuńczo – wychowawczych, promocja zdrowego stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb uczniów, pielęgnowanie wartości rodzinnych, wzmocnienie poczucia własnej wartości, integracja i zacieśnianie więzi grupowej, rozwijanie zainteresowań, zamiłowań,  wyrównywanie braków edukacyjnych oraz współpraca i współdziałanie z domem, środowiskiem lokalnym.

 

ORGANIZACJA PRACY 

W I semestrze roku szkolnego 2016/2017 świetlica szkolna funkcjonowała w godzinach 7.00 - 16.00.

Ze świetlicy korzystali uczniowie klas I – VI:

- dojeżdżający, oczekujący na rozpoczęcie lekcji lub powrót do domu,

- zapisani do świetlicy,

- nie uczęszczający na lekcje religii,

- oczekujący na zajęcia dodatkowe,

- dzieci uczęszczające sporadycznie.

Świetlica w pierwszym semestrze objęła działalnością opiekuńczo - wychowawczą 186 uczniów z klas I-VI. Większość dzieci uczęszczających do świetlicy stanowili uczniowie dojeżdżający z miejscowości naszej gminy, było  to - 169 uczniów, a 17 uczniów przebywających  w świetlicy to dzieci, które  muszą dużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców. Zwiększyła się  ilość uczniów przebywających w świetlicy w godzinach popołudniowych, którzy oczekiwali na zajęcia dodatkowe.                       

Na początku roku szkolnego doposażono świetlicę w przybory papiernicze, gry planszowe i pomoce dydaktyczne. W pierwszym semestrze opiekę nad dziećmi w świetlicy  sprawowało 10 nauczycieli pracujących w systemie zmianowym. Praca świetlicy przebiegała planowo   i systematycznie, zgodnie z wytyczonym na początku roku szkolnego planem pracy dydaktyczno-wychowawczej. W ciągu całego półrocza    w świetlicy organizowane były zajęcia o profilu dydaktycznym, plastycznym, artystycznym, sportowym,  kulturowym  i opiekuńczo  – wychowawczym. Dzieciom przebywającym  w świetlicy oferowano uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć, między innymi jak: 

Gry i zabawy zespołowe które wyrabiały zręczność fizyczną, gry i zabawy dydaktyczne  rozwijały  zdolności intelektualne oraz utrwalały zdobytą wiedzę.

 

Zajęcia na terenie świetlicy co rozwijały  umiejętności manualne - (zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, modelowanie).

 

 

Systematycznie wspierano uczniów w odrabianiu prac domowych, nadrabianiu zaległości oraz utrwalaniu wiadomości zdobytych w trakcie lekcji.

Ćwiczono umiejętności samodzielnego czytania i słuchania tekstu czytanego przez nauczyciela, rozbudzano zainteresowania czytelnicze, wzbogacające posiadane wiadomości, zaspokajające ciekawość świata. 

 

 

Zajęcia rekreacyjno-ruchowe: zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, spacery, zabawy w grupach, ćwiczenia doskonalące sprawność fizyczną.

Prowadzono zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych: oglądanie bajek i filmów edukacyjnych  oraz zajęcia komputerowe.

 

 

Realizowano zajęcia z  edukacji prozdrowotnej i proekologicznej.

Wychowawcy świetlicy wraz z uczniami regularnie dbali o wystrój świetlicy, regularnie zmieniano prace dzieci na tablicach ściennych, tablicę informacyjną.

                                                                                                                                                                        

W ciągu całego półrocza nauczyciele pracujący w świetlicy pomagali uczniom w odrabianiu lekcji oraz utrwalaniu wiadomości zdobytych na zajęciach lekcyjnych. Pomagano uczniom młodszym (zwłaszcza pierwszakom), rozpoczynającym naukę w odrabianiu zadań. Dbano o kulturę zachowania  i słowa, eliminowano wszelkie przejawy agresji. W miesiącu październiku świetlica szkolna brała udział w Europejskim Tygodniu Świadomości Dysleksji pod hasłem: Uczeń Podwójnie Wyjątkowy. Akcja w świetlicy szkolnej, polegała na  czytaniu przez nauczycieli  na zajęciach dowolnie wybranych pozycji książkowych. Uczniowie klas starszych również z radością  korzystali  z możliwości czytania baśni dla swoich młodszych kolegów, którzy słuchali z przyjemnością.

 

 

Zajęcia czytelnicze – praca z książką  u uczniów utrwalają  i porządkują pojęcie o świecie, dostarczają nowych wiadomości, wzbogacają zasób pojęciowy, budzą zainteresowania poznawcze, rozbudzają ciekawość świata i pomagają zrozumieć siebie i  innych. Na zakończenie roku kalendarzowego zakupiono do naszej świetlicy nowe gry edukacyjne, przybory papiernicze oraz piłki, które zostaną wykorzystane na wiosnę  w czasie zajęć sportowych. Nauczyciele pracujący w świetlicy pełnili również dyżury podczas odjazdu dzieci do domu  na placu szkolnym,  w czasie przerw  na śniadanie  i obiady w stołówce Gimnazjum Publicznego w Lubichowie.

 

DOŻYWIANIE              

Uczniowie naszej szkoły korzystali z obiadów, herbaty, mleka oraz owoców i warzyw.

Na dzień 10 stycznia 2017r. z obiadów korzystało 165 dzieci.

Liczba obiadów wydawanych codziennie w  stołówce Gimnazjum Publicznego dla naszych uczniów  kształtowała się następująco:

1.   75 obiadów refundował GOPS w Lubichowie;

2.   3 obiady refundowała Parafia w Lubichowie;

3.   6 obiadów opłacano  przez Radę Rodziców PSP w  Lubichowie;

4.   81 obiadów opłacali uczniowie naszej  szkoły;

Cena obiadu od kilku lat nie zmieniła się i dla dzieci wynosiła 3.30 zł. za jeden posiłek. Uczniowie korzystali również w naszej świetlicy z herbaty. Ilość dzieci korzystających z herbaty w ostatnim czasie bardzo spadła i wyniosła w styczniu tylko 50 uczniów. Cena  herbaty nie zmieniła się i dla dziecka wynosiła 3 zł. na miesiąc. Dzieci z klas I - III korzystały  z owoców i warzyw w ramach programu „Owoce w szkole”. W pierwszym semestrze korzystało z tego programu 198 uczniów. W tym semestrze  wydawano również  mleko dla dzieci z naszej szkoły z programu „Szklanka mleka”. Z mleka korzystało w naszej szkole 338 uczniów, z czego 249 dzieci z „Dużej szkoły” kl. I – VI, oraz 89 uczniów w „Małej szkole” z klas I – III.

 

ZAJĘCIA DODATKOWE

W pierwszym semestrze tego roku szkolnego, dla uczniów naszej szkoły  odbywały się zajęcia psychokorekcyjne  w ramach świetlicy socjoterapeutycznej. Zajęcia te kierowane były  do dzieci z zaburzeniami zachowania, nadpobudliwością, zahamowaniem, niską samooceną, nieśmiałych, dzieci mających problemy w relacjach rówieśniczych. Zadaniem więc było wspomaganie dzieci w ich rozwoju i pojmowaniu rzeczywistości poprzez realizację celów rozwojowych, edukacyjnych i terapeutycznych. Istotą  spotkań było organizowanie takich sytuacji społecznych, które sprzyjać będą odreagowaniu napięć emocjonalnych i posłużą uczeniu się nowych umiejętności społecznie aprobowanych. Cele edukacyjne zajęć, wspomagały proces nabywania wiedzy o samym sobie i o innych ludziach oraz proces rozumienia świata, rozwijały również indywidualne zainteresowania i zagadnienia dla określonej grupy wiekowej.  Dzieci  w czasie zajęć brały udział w pogadankach, zabawach integracyjnych, grach oraz miały możliwość skorzystania z posiłku. W grudniu przekazano przez Urząd Gminy w Lubichowie dla świetlicy socjoterapeutycznej działającej przy naszej szkole grę towarzyską – piłkarzyki  stołowe (Rival Vita) z których uczniowie mogą korzystać w czasie naszych spotkań.     

                                                                                   Bożena Bławat

 

 


PLAN   GODZIN   WYCHOWAWCÓW   ŚWIETLICY   W   ROKU   SZKOLNYM   2016/2017

WAŻNY OD 30.01.2017 r.

 

LP

 

GODZINY

W  Y  C  H  O  W  A  W  C Y

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

0

700 – 800 

730 – 800

730 – 750

B.BŁAWAT

G. CZAPIEWSKA

J. SZCZECH od 720

B.BŁAWAT

P.JANKOWSKA

I.LASSOTA od 720

B.BŁAWAT

G. CZAPIEWSKA

I.LASSOTA od 720

B.BŁAWAT

P.JANKOWSKA
G. CZAPIEWSKA

B.BŁAWAT

I.LASSOTA
J.GOŁĄBEK od720

1

800 – 900

 B.BŁAWAT 

 B.BŁAWAT

 B.BŁAWAT

 B.BŁAWAT
B.BŁAWAT

2

900 –1000

ŚNIADANE  930 -  1000

 

B.BŁAWAT

 

B.BŁAWAT od 930

 

B.BŁAWAT od 930

 

 

B.BŁAWAT

 

 

B.BŁAWAT od 930

 

3

1000 – 1100

----------

----------

----------

----------

----------

4

OBIAD 

1100 – 1200

1135 – 1155

B.BŁAWAT

G. CZAPIEWSKA

B.BŁAWAT

J.GOŁĄBEK

B.BŁAWAT
I.LASSOTA od 1125

B.BŁAWAT

G. CZAPIEWSKA

B.BŁAWAT

J.GOŁĄBEK

5

 

1200 – 1300

 

B.BŁAWAT

B.BŁAWAT

J.GOŁĄBEK do1250

B.BŁAWAT

B.BŁAWAT

J. SZCZECH

B. BŁAWAT

J.SZCZECH do1320

6

1300 – 1400

 

12 50– 1350

 B.BŁAWAT

J. SZCZECH do 1410
H.PILACKA1250-1320

B.BŁAWAT 1410

P.JANKOWSKA

H.PILACKA1250-1320

B.BŁAWAT 1410

J.SOBOLEWSKA

B.BŁAWAT 1410

J. SZCZECH
1300-1400

B. BŁAWAT 1410

J.KLEINA1250-1350

7

1400 – 1500

H.PILACKA

P.JANKOWSKA

J.GOŁĄBEK

J. SZCZECH

J.GOŁĄBEK

8

1500 – 1600

H.PILACKA

P.JANKOWSKA

J.GOŁĄBEK

J. SZCZECH

J.GOŁĄBEK

DYŻURY   WYCHOWAWCÓW   ŚWIETLICY   PRZY   ODWOZACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017

WAŻNY OD 30.01.2017r.

 

 

DNI

TYGODNIA

 

MOŚCISKA II  i  I

ZIELONA GÓRA

LIPINKI KRÓL.

 

OCYPEL

SOWI DÓŁ

OSOWO PLONY

 

OCYPEL

OSOWO PLONY

OSOWO  LEŚNE

 

BIETOWO

WIEŚ

 

BIETOWO

KALISKA

SZTEKLIN

 

WILCZE  BŁOTA

 

 

PONIEDZ.

1155  G.CZAPIEWSKA

1245  B.BŁAWAT

1410  J.SZCZECH

1445 H.PILACKA

1540 H.PILACKA

1250 B.BŁAWAT

1155 G.CZAPIEWSKA

1350  J.SZCZECH

1445 H.PILACKA

1540 H.PILACKA

1320  

 H.PILACKA

1250  B.BŁAWAT

1350  J.SZCZECH

1445 H.PILACKA

1540 H.PILACKA

 

1350 J.SZCZECH

 

 

WTOREK

1155 J.GOŁĄBEK

1245  B.BŁAWAT

1410  B.BŁAWAT

1445  J.JANKOWSKA

1540   J.JANKOWSKA

1250 B.BŁAWAT

1155  J.GOŁĄBEK

1350  J.JANKOWSKA

1445  J.JANKOWSKA

1540   J.JANKOWSKA

1320  

 H.PILACKA

1250  B.BŁAWAT

1350  J.JANKOWSKA

1445  J.JANKOWSKA

1350  J.JANKOWSKA

 

 

ŚRODA

1155  I.LASSOTA

1245  B.BŁAWAT
1410  B.BŁAWAT

1445 J.GOŁĄBEK

1540 J.GOŁĄBEK

1155  I.LASSOTA

1250  B.BŁAWAT

1350  J.SOBOLEWSKA

1445 J.GOŁĄBEK

1540 J.GOŁĄBEK

1320  B.BŁAWAT

1250  B.BŁAWAT

1350 J.SOBOLEWSKA

1445 J.GOŁĄBEK

1350  J.SOBOLEWSKA

 

 

CZWARTEK

1155  G.CZAPIEWSKA

1245  B.BŁAWAT
1410   B.BŁAWAT
1445  J.SZCZECH

1540  J.SZCZECH

1250  B.BŁAWAT

1155 G.CZAPIEWSKA

1350  J.SZCZECH

1445  J.SZCZECH

1540  J.SZCZECH

1320  B.BŁAWAT

1250  B.BŁAWAT

1350  J.SZCZECH

1445   J.SZCZECH

1350  J.SZCZECH

 

 

PIĄTEK

1155 J.GOŁĄBEK

1245  B.BŁAWAT

1410  B.BŁAWAT

1445 J.GOŁĄBEK

1540 J.GOŁĄBEK

1155  J.GOŁĄBEK

1250  B.BŁAWAT

1350  J.KLEINA

1445 J.GOŁĄBEK

1540 J.GOŁĄBEK

1320  J.SZCZECH

1250  B.BŁAWAT

1350  J.KLEINA

1445 J.GOŁĄBEK

1350  J.KLEINA
ŚWIETLICA ROK SZKOLNY 2015/2016

ŚWIETLICA ROK SZKOLNY 2014/2015


ŚWIETLICA ROK SZKOLNY 2013/2014