Strona główna

Ogłoszenia
Wydarzenia
Wycieczki

Konkursy

Prace uczniów
Samorząd Uczniowski
RodzicE
Kadra
Dokumenty szkoły
SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
SZKOŁA
W MEDIACH
PEDAGOG SZKOLNY
ŚWETLICA SZKOLNA
ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA
BIBLIOTEKA
Zajęcia pozalekcyjne
Historia szkoły
Osiągnięcia
BEZPIECZNY INTERNET
Przed sprawdzianem w kl. VI
UBEZPIECZENIE DZIECI
REKRUTACJA 
EKOLOGIA
SPORT

UCZNIOWIE
O SZKOLE

AUTORZY STRONY


Gif
Napisz do nas
© psplubichowo

ROK SZKOLNY 2014-2015
 


 

DRUGIE PÓŁROCZE W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

2014/2015

 

Założeniem działalności naszej świetlicy szkolnej jest zapewnienie dzieciom właściwej opieki wychowawczej przed i po zajęciach lekcyjnych, zapewnienie wszechstronnego rozwoju ucznia poprzez kształtowanie cech: samodzielności, aktywności, szacunku do rówieśników, umiejętności współżycia w grupie. W świetlicy dbamy o właściwe, kształcące i wychowawcze organizowane dzieciom czasu wolnego poza lekcjami, pomoc w przygotowaniu zadań szkolnych, utrwalania wiadomości już zdobytych w szkole oraz organizowanie racjonalnego wypoczynku i pobytu na świeżym powietrzu.

Świetlica w drugim semestrze roku szkolnego 2014/2015 czynna była od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 16.00.

W drugim półroczu roku szkolnego 2014/2015 świetlica objęła działalnością opiekuńczo-wychowawczą 207 uczniów z klas I-VI. Tak jak w ubiegłych latach świetlica objęła opieką głównie dzieci dojeżdżające z miejscowości naszej gminy - 191 uczniów z czego 16 uczniów którzy muszą dużej przebywać w szkole ze względu na wydłużony  czas pracy ich rodziców.

Sale świetlicy były tak zagospodarowane, aby dzieci mogły się w nich bawić, korzystać z pomocy dydaktycznych, gier planszowych, odrabiać lekcje, oglądać filmy i programy edukacyjne oraz zjeść posiłek i odpoczywać.

W drugim semestrze opiekę nad dziećmi w świetlicy sprawowało 14 nauczycieli pracujących w systemie zmianowym.

Nauczyciele w świetlicy pełnili dyżury podczas odjazdu dzieci do domu  na placu szkolnym, w czasie przerw  na śniadanie  i obiady  w stołówce Gimnazjum Publicznego w Lubichowie. W ciągu całego roku szkolnego dbano o bezpieczeństwo uczniów, podejmowano działania celem eliminacji negatywnych zachowań. Nauczyciele pracujący w świetlicy współpracowali  z wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym i rodzicami w zakresie wymiany informacji o uczniach.

Pracę wychowawczą w ciągu całego roku szkolnego ułatwił opracowany wcześniej roczny plan pracy. W myśl założeń wychowawczych i realizacji planu zgodnie z miesięcznymi planami pracy  świetlicy, były przeprowadzone zajęcia dydaktyczne, praktyczno - techniczne, plastyczne, gry i zabawy ruchowe, zajęcia z wykorzystaniem technologii komputerowej, gry planszowe oraz oglądanie programów edukacyjnych, bajek, rozpowszechnianie czytelnictwa.  

 

 
 

 

 

Poprzez pracę z zakresu zajęć plastycznych i praktyczno - technicznych dzieci rozwijały swoje umiejętności manualne (zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, origami, itp.).

 

 

  

  

  

W codziennych zajęciach uwzględniono także takie, które kształtowały ich rozwój umysłowy m.in. układanie i rozwiązywanie krzyżówek, rebusów, zagadek oraz różnych gier i zabaw edukacyjno-dydaktycznych. Pod nadzorem wychowawcy uczniowie odrabiali codziennie zadania domowe, doskonalili swoje umiejętności czytania ze zrozumieniem, liczenia i pisania. Wdrażano dzieci do przestrzegania przyjętych zasad i norm zachowania się w świetlicy i na terenie szkoły oraz wyrabiano umiejętności pozytywnych kontaktów interpersonalnych. Przeprowadzone były również pogadanki na temat zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw na przerwach, bezpiecznej drogi do szkoły, bezpieczeństwa podczas ferii i wakacji. Przez rok szkolny świetlica obejmowała opieką uczniów wszystkich klas. W pracy wychowawczej kształtując postawę wobec otaczającego ich środowiska prowadzone były zajęcia tematyczne upamiętniające rocznice państwowe, uroczystości szkolne, środowiskowe oraz rodzinne. Również na bieżąco prowadzone były  i aktualizowane tablice informacyjne, prac dzieci oraz inne formy ekspozycji prac plastyczno – technicznych w pomieszczeniu świetlicy.

 

   

 

   

  

Wykonywane były dekoracje okolicznościowe w oparciu o roczny plan pracy i święta kalendarzowe - na świetlicy oraz jadalni, mające na celu nie tylko podniesienie wyglądu estetycznego pomieszczeń, ale również motywowanie uczniów do współudziału w dbałości o swoje miejsce pobytu po lekcjach – miejsce nauki, pracy, zabawy i odpoczynku.

 

 

   

 

Uczniowie naszej szkoły korzystali z obiadów, herbaty, mleka oraz owoców i warzyw.

 

Na dzień 17 czerwca 2015r. z obiadów korzystało 183 uczniów.

 

Liczba obiadów wydawanych codziennie w stołówce Gimnazjum Publicznego dla naszych uczniów kształtowała się następująco:

 • 102 obiady to posiłki refundowane,  

 • 81 obiadów opłacali uczniowie naszej szkoły.

 

Cena obiadu dla dzieci obecnie wynosi 3.30 zł. dziennie.

 

Uczniowie korzystali również w naszej świetlicy z herbaty.

 

Ilość dzieci korzystających z herbaty w czerwcu bardzo spadła i wyniosła tylko 62 uczniów, z czego większość uczniów korzystających z herbaty, to dzieci z klas I – III naszej szkoły.

 

Cena herbaty dla dziecka w tym roku szkolnym wynosiła 3 zł. na miesiąc.

 

W drugim semestrze tego roku szkolnego dzieci z klas I - III miały możliwość korzystania z owoców i warzyw w ramach programu „Owoce w szkole”.

 

W drugim semestrze korzystało z tego programu 196 uczniów.

 

Nasza szkoła nadal korzystała z programu „Szklanka mleka” dlatego w świetlicy również wydawano mleko dla dzieci z naszej szkoły.

 

DO ZOBACZENIA W NOWYM ROKU SZKOLNYM

Bożena Bławat

 


PIERWSZY SEMESTR W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

Świetlica szkolna jest integralną i niezastąpioną częścią systemu wychowania szkolnego i stanowi jego ważne ogniwo, uczestnicząc w realizacji celów nie tylko opiekuńczych, ale i dydaktyczno – wychowawczych. Świetlica wolna od systemu klasowo – lekcyjnego, od podziału na przedmioty oraz oceniania sprzyja prawidłowemu i wszechstronnemu rozwojowi osobowości dzieci. Głównym celem działalności naszej świetlicy w pierwszym semestrze tego roku szkolnego  było  zapewnienie opieki dzieciom  w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.

Świetlica  w pierwszym semestrze roku szkolnego 2014/2015 czynna była w godzinach 7.00 - 16.00. Praca świetlicy wynikała  z jednozmianowej nauki uczniów w naszej szkole.

 

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2014/2015 świetlica objęła działalnością opiekuńczo-wychowawczą 207 uczniów z klas I-VI. Tak jak w ubiegłych latach świetlica objęła opieką głównie dzieci dojeżdżające z miejscowości naszej gminy  - 189 uczniów, 18 uczniów którzy muszą dużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców. W nowym roku szkolnym ilość dzieci zapisanych do świetlicy znacznie wzrosła ze względu na 4 odziały klas pierwszych. Zwiększyła się również  ilość uczniów przebywających w świetlicy w godzinach popołudniowych oczekujących na zajęcia dodatkowe oraz dzieci rodziców pracujących.


  

 

W związku ze zbyt dużą liczbą uczniów w świetlicy i potrzebą zagwarantowania dzieciom bezpieczeństwa od września zostało udostępnione dodatkowe pomieszczenie tzw. „ małej świetlicy” w godzinach rannych  dla grupy mniej licznej z kl. I – III oczekujących na rozpoczęcie zajęć lekcyjnych. Sala „ małej świetlicy” udostępniana jest również do zajęć dodatkowych w godzinach popołudniowych.  Sala ta została wyposażona w nowe gry i pomoce dydaktyczne oraz komputer.

 

   

 

Sale świetlicy były tak zagospodarowane, aby dzieci mogły się w nich bawić, korzystać z pomocy dydaktycznych, gier planszowych, odrabiać lekcje, oglądać filmy i programy edukacyjne  oraz zjeść posiłek i odpoczywać.

 

   

  

  

W pierwszym semestrze opiekę nad dziećmi w świetlicy  sprawowało  15  nauczycieli pracujących w systemie zmianowym. Większa ilość godzin przeznaczonych w świetlicy wynikała  z realizacji przez nauczycieli godzin z art. 42 ust. 2.pkt 2KN ( tzw. godziny karciane). Praca świetlicy przebiegała planowo i systematycznie, zgodnie z wytyczonym planem pracy dydaktyczno-wychowawczej. Praca opiekuńczo – wychowawcza odbywała się zawsze z tą samą grupą uczniów, co sprzyjało poznawaniu się dzieci, nawiązywaniu z nimi poprawnych relacji, wprowadzaniu zasad i konsekwentnym ich przestrzeganiu.

 

Nauczyciele w  świetlicy pełnili dyżury podczas odjazdu dzieci do domu  na placu szkolnym, w czasie przerw  na śniadanie  i obiady.

Dla dzieci przebywających w świetlicy organizowane były między innymi następujące formy zajęć:

 • Zajęcia plastyczno-manualne.

         

 • Zajęcia dydaktyczne.

 • Zajęcia wspomagające uczniów z j. polskiego i  j. angielskiego.

 • Zajęcia sportowe i rekreacyjno-ruchowe na świeżym powietrzu, spacery.

 

       

 • Zajęcia komputerowe.

 • Zajęcia stolikowe: gry planszowe, układanki, karty, puzzle, budowle z klocków.

 

   

 • Realizowanie edukacji prozdrowotnej, proekologicznej, profilaktycznej.

 • Zajęcia audiowizualne: oglądanie bajek, filmów  i programów edukacyjnych.

 

    

 • Wdrażanie do samodzielnej i systematycznej nauki.

 

 

 

Ponadto w świetlicy organizowane były pogadanki na temat kultury zachowania, dotyczące bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkoły i ze szkoły, podczas zabaw na boisku, w trakcie wakacyjnego wypoczynku oraz dotyczące utrzymania porządku w świetlicy. Wśród różnych form zajęć najbardziej lubianymi przez dzieci były zajęcia o charakterze plastyczno – technicznym oraz gry zespołowe na świeżym powietrzu,  dlatego poświęcano im w świetlicy dużo czasu.  Prace uczniów eksponowane były na gazetkach ściennych, dekorujących świetlicę.

       
       
 

Prace były regularnie zmieniane w zależności od pory roku i zbliżającego się święta.

Uczniowie naszej szkoły korzystali z obiadów, herbaty, mleka oraz owoców i warzyw.

 

Na dzień 27 stycznia  2015r. z obiadów korzystało 180 dzieci.               

Cena obiadu od września  wzrosła  i dla dzieci obecnie wynosi  3.30 zł. dziennie.

 

Uczniowie korzystali również w naszej świetlicy z herbaty.

Ilość dzieci korzystających z herbaty wyniosła w styczniu  98 uczniów, większość uczniów korzystających z herbaty , to dzieci z klas I – III naszej szkoły.

Cena  herbaty od nowego roku szkolnego również zmieniła się i dla dziecka  wynosiła 3 zł. na miesiąc.

 

Dzieci z klas I - III od października do grudnia miały możliwość korzystania z owoców i warzyw w ramach programu „Owoce w szkole”.

W  pierwszym semestrze korzystało z tego programu 195 uczniów z czego; 108 uczniów w „Dużej szkole”  i 87 uczniów w „Małej szkole”.

 

Od października rozpoczęto również wydawanie mleka dla dzieci z naszej szkoły z programu „Szklanka mleka”.  Z mleka korzystało w naszej szkole 361 uczniów.

                                                                                                              Bożena Bławat  

                                   

PLAN   GODZIN   WYCHOWAWCÓW   ŚWIETLICY   W   ROKU   SZKOLNYM   2014/2015 

WAŻNY OD 15.09.2014 r.

 

LP

 

GODZINY

W  Y  C  H  O  W  A  W  C Y

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

0

700 – 800 

710 – 810

 

B.BŁAWAT

J.KLEINA

J. SZCZECH

(730 – 800 )

B.BŁAWAT

J.KLEINA

J. SZCZECH

(730 – 800 )

B.BŁAWAT

J. SZCZECH

(720 – 750 )
G. CZAPIEWSKA

B.BŁAWAT

B. ŁOJEWSKA
G. CZAPIEWSKA

B.BŁAWAT

G. KLONECKA
G. CZAPIEWSKA

1

800 – 900

 B.BŁAWAT 

 B.BŁAWAT

 B.BŁAWAT

 B.BŁAWAT
B.BŁAWAT

2

900 –1000

ŚNIADANE  930 -  1000

 

B.BŁAWAT

 

B.BŁAWAT od 920

 

B.BŁAWAT

 

 

B.BŁAWAT od 920

 

 

B.BŁAWAT

 

3

1000 – 1100

----------

----------

----------

----------

----------

4

1100 – 1200

OBIAD 

1135 – 1155

B.BŁAWAT

G. CZAPIEWSKA

B.BŁAWAT

G. CZAPIEWSKA

B.BŁAWAT
G. CZAPIEWSKA

B.BŁAWAT

J. SZCZECH

( 1135-1200)

B.BŁAWAT

J. SZCZECH

( 1135-1200)

5

 

1200 – 1300

1150 – 1250

 

B.BŁAWAT

J. GOŁĄBEK

B.BŁAWAT

P. JAGODZIŃSKI

B.BŁAWAT

J. SZCZECH

( 1200-1300)

B.BŁAWAT

J. SZCZECH

( 1200-1300)

B. BŁAWAT

J. SZCZECH

( 1200-1240)

6

1300 – 1400

 

12 50– 1350

 

B.BŁAWAT 1410

M. ZABOROWSKA

 

B.BŁAWAT 1410

G. CZAPIEWSKA

B.BŁAWAT 1410

J. SZCZECH

( 1300-1400)

B.BŁAWAT 1410

J. OSOWSKA

B. BŁAWAT 1410

E. KAMIŃSKA

7

1400 – 1500

J. SZCZECH

U. TRAMBECKA

(1440 – 1450 )

H.PILACKA

H.PILACKA

H.PILACKA

E. KAMIŃSKA

8

1500 – 1600

J. SZCZECH

B. PALUCHOWSKA

H.PILACKA

K. STAWICKI

E. KAMIŃSKA


DYŻURY   WYCHOWAWCÓW   ŚWIETLICY   PRZY   ODWOZACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

WAŻNY OD 15.09.2014r.

DNI  

TYGODNIA

 MOŚCISKA II  i  I

ZIELONA GÓRA

LIPINKI KRÓL.

 OCYPEL

SOWI DÓŁ

OSOWO PLONY

OCYPEL

OSOWO PLONY

OSOWO  LEŚNE

 BIETOWO 

WIEŚ

BIETOWO

KALISKA

SZTEKLIN

WILCZE  BŁOTA

 

 

PONIEDZ.

1245 J. GOŁĄBEK

1410 J. SZCZECH

1445 U. TRAMBECKA

1540 J. SZCZECH

1250

J. GOŁĄBEK

1350 B. BŁAWAT

1445

U. TRAMBECKA

1540 J. SZCZECH 

1320 

B. BŁAWAT

1350

B. BŁAWAT

1445

U. TRAMBECKA

1350

B. BŁAWAT

WTOREK

1245 P.JAGODZIŃSKI

1410 B. BŁAWAT

1445 H. PILACKA

1540 B.PALUCHOWSKA

1250 P.JAGODZIŃSKI

1350  

G. CZAPIEWSKA

1445 H. PILACKA

1540 B.PALUCHOWSKA

 1320 

B. BŁAWAT

1350

G. CZAPIEWSKA

1445 H. PILACKA

 1350
G
. CZAPIEWSKA

1445 H. PILACKA

ŚRODA

1155 G.CZAPIEWSKA

1245 J. SZCZECH

1410 H. PILACKA

1445 H. PILACKA

1540 H. PILACKA

1155 G.CZAPIEWSKA

1250 J. SZCZECH

1350 J. SZCZECH

1445 H. PILACKA

1540 H. PILACKA

 

 1320 

B. BŁAWAT

1350

J. SZCZECH

1445 H. PILACKA

1350

J. SZCZECH

CZWARTEK

1245 B.BŁAWAT
1410  B.BŁAWAT

1445  H. PILACKA

1540 K. STAWICKI

1250  B.BŁAWAT 

1350  B.BŁAWAT 

1445 H. PILACKA

1540 K. STAWICKI

 1320 

B. BŁAWAT

1350  B.BŁAWAT

1445 H. PILACKA

1350  B.BŁAWAT

1445

H. PILACKA 

 PIĄTEK

1155 J. SZCZECH

1245 B. BŁAWAT

1410 B. BŁAWAT

1445 E. KAMIŃSKA

 1155

J. SZCZECH

1250
B. BŁAWAT
 

1350 E. KAMIŃSKA

1445 E. KAMIŃSKA

1320 

B. BŁAWAT

1350  

E. KAMIŃSKA

1445

E. KAMIŃSKA

1350 

E. KAMIŃSKA

ŚWIETLICA ROK SZKOLNY 2013/2014