Strona główna

Ogłoszenia
Wydarzenia
Wycieczki

Konkursy

Prace uczniów
Samorząd Uczniowski
RodzicE
Kadra
Dokumenty szkoły
SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
SZKOŁA
W MEDIACH
PEDAGOG SZKOLNY
ŚWETLICA SZKOLNA
ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA
BIBLIOTEKA
Zajęcia pozalekcyjne
Historia szkoły
Osiągnięcia
BEZPIECZNY INTERNET
Przed sprawdzianem w kl. VI
UBEZPIECZENIE DZIECI
REKRUTACJA 
EKOLOGIA
SPORT

UCZNIOWIE
O SZKOLE

AUTORZY STRONY


Gif
Napisz do nas
© psplubichowo

ROK SZKOLNY 2013-2014


 

 

I SEMESTR W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Założeniem działalności świetlicy szkolnej jest właściwe, kształcące i wychowawcze organizowane dzieciom czasu wolnego poza lekcjami, pomoc w przygotowaniu zadań szkolnych oraz utrwalania wiadomości zdobytych w szkole.

 

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2013/2014 świetlica objęła działalnością opiekuńczo - wychowawczą 173 uczniów z klas I-VI. Tak jak w ubiegłych latach świetlica otoczyła opieką dzieci dojeżdżające z miejscowości naszej gminy  - 164 uczniów, 9 uczniów którzy muszą dużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców oraz dzieci oczekujące na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne.

 

Praca świetlicy przebiegała planowo i systematycznie, zgodnie z wytyczonym planem pracy dydaktyczno - wychowawczej. Plan pracy uwzględniał wszystkie zajęcia pozalekcyjne, spożywanie posiłków, czas przeznaczony na naukę własną uczniów, przebywanie na świeżym powietrzu oraz odpoczynek i dowolne zabawy według zainteresowań.

 

Dla dzieci przebywających w świetlicy organizowane były między innymi następujące formy zajęć:

  • Zajęcia plastyczno-manualne; rysowanie kredkami, ołówkiem, malowanie farbami, wycinanki, wydzieranki, wyklejanki itp.
  • Zajęcia dydaktyczne: zabawy słowne, krzyżówki, rebusy, zgadywanki, zabawy matematyczne, doskonalenia czytania.
  • Zajęcia rekreacyjno-ruchowe: zabawy ruchowe w grupie na świeżym powietrzu, spacery.
  • Zajęcia stolikowe: gry planszowe, układanki, karty, puzzle, klocki.
  • Realizowanie edukacji prozdrowotnej, proekologicznej, profilaktycznej.

  • Zajęcia audiowizualne: oglądanie bajek, filmów  i programów edukacyjnych.

  • Wdrażanie do samodzielnej i systematycznej nauki, udzielanie pomocy uczniom z trudnościami w nauce.

  • Zajęcia ruchowo - muzyczne oraz wspomagające uczniów z  j. angielskiego.

Ponadto w świetlicy organizowane były pogadanki na temat kultury zachowania, dotyczące bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkoły i ze szkoły, podczas zabaw na boisku, w trakcie wakacyjnego wypoczynku oraz dotyczące utrzymania porządku w świetlicy.


Wśród różnych form zajęć najbardziej lubianymi przez dzieci były zajęcia o charakterze plastyczno – technicznym oraz zabawy muzyczno - ruchowe, dlatego poświęcono im w świetlicy dużo czasu.


Prace uczniów eksponowane były na gazetkach ściennych, dekorujących świetlicę.


Prace były regularnie zmieniane w zależności od pory roku i zbliżającego się święta.

     

 

     

Nauczyciele świetlicy pełnili dyżury podczas odjazdu dzieci do domu  na placu szkolnym, w czasie przerw śniadaniowych i obiadowych w stołówce Gimnazjum Publicznego w Lubichowie. Uczniowie naszej szkoły korzystali z obiadów, herbaty, mleka oraz owoców i warzyw.


Na dzień 15 stycznia  2014r. z obiadów korzystało 171 dzieci.

Uczniowie korzystali również w naszej świetlicy z herbaty.

Bożena Bławat

 

 II PÓŁROCZE W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Świetlica  w drugim semestrze roku szkolnego 2013/2014 czynna była w godzinach 7.00 - 16.00

W drugim półroczu roku szkolnego 2013/2014 świetlica objęła działalnością opiekuńczo-wychowawczą 173 uczniów z klas I-VI. Do naszej świetlicy uczęszczała większa ilość dzieci dojeżdżających z różnych stron naszej gminy, bo aż  165 uczniów, oraz 8 uczniów którzy muszą dużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców. W świetlicy przebywali również uczniowie naszej szkoły   oczekujący na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, nie uczestniczący w zajęciach religii oraz klasy na zastępstwach doraźnych.

W  świetlicy wolnej od systemu klasowo – lekcyjnego, oraz podziału na przedmioty, wystawiania ocen, staraliśmy  się tworzyć atmosferę sprzyjającą prawidłowemu i wszechstronnemu rozwojowi osobowości dzieci.  Praca w świetlicy charakteryzowała się bogactwem i różnorodnością zajęć, co stanowi o jej atrakcyjności i odmienności z dydaktyczną pracą szkoły.

W myśl założeń wychowawczych i realizacji planu pracy były regularnie przeprowadzane następujące zajęcia:

- zajęcia dydaktyczne, praktyczno-techniczne, plastyczne, gry i zabawy ruchowe zarówno w salach jak i na świeżym powietrzu, odrabianie prac domowych, gry planszowe, oglądanie programów edukacyjnych, filmów DVD, czytelnictwo czasopism oraz książek. 

 

W codziennych zajęciach świetlicy uwzględniono także takie, które kształtowały u uczniów rozwój umysłowy m.in. układanie i rozwiązywanie krzyżówek, rebusów zagadek oraz różnych gier i zabaw edukacyjno-dydaktycznych.

Kształtując u uczniów postawę wobec otaczającego ich środowiska w świetlicy prowadzone były  zajęcia tematyczne upamiętniające rocznice państwowe, uroczystości szkolne, środowiskowe i rodzinne.

Ważnym elementem pracy naszej świetlicy jest też jej wystrój, toteż zgodnie z tematyką zajęć i zainteresowaniami uczniów regularnie dbaliśmy  o tematyczny wystrój naszych pomieszczeń mając na uwadze estetyczny wygląd sal. Prace były regularnie zmieniane w zależności od pory roku i zbliżającego się święta.

 

Również prace dzieci były eksponowane na gazetkach w świetlicy szkolnej.

Uczniowie naszej szkoły korzystali z obiadów, herbaty, mleka oraz owoców i warzyw.

Na dzień 16 czerwca   2014r. z obiadów korzystało 164 dzieci.               

Cena obiadu  od długiego czasu nie zmieniła się i dla dzieci wyniosła 2.80 zł. dziennie.

Uczniowie korzystali również w naszej świetlicy z herbaty.

Ilość dzieci korzystających w naszej świetlicy z herbaty na koniec czerwca bardzo spadła  i wyniosła  73 uczniów.

Koszt herbaty od kilku lat nie zmienił się i dla dziecka  wynosił 2 zł. na miesiąc.

Dzieci z klas I - III również w drugim półroczu tego roku szkolnego korzystały  z owoców i warzyw w ramach programu „Owoce w szkole”.

DO ZOBACZENIA W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2014-2015

                 

Bożena Bławat