Strona główna

Ogłoszenia
Wydarzenia
Wycieczki

Konkursy

Prace uczniów
Samorząd Uczniowski
RodzicE
Kadra
Dokumenty szkoły
SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
SZKOŁA
W MEDIACH
PEDAGOG SZKOLNY
ŚWETLICA SZKOLNA
ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA
BIBLIOTEKA
Zajęcia pozalekcyjne
Historia szkoły
Osiągnięcia
BEZPIECZNY INTERNET
Przed sprawdzianem w kl. VI
UBEZPIECZENIE DZIECI
REKRUTACJA 
EKOLOGIA
SPORT

UCZNIOWIE
O SZKOLE

AUTORZY STRONY


Gif
Napisz do nas
© psplubichowo

ROK SZKOLNY 2015-2016
 


„Wychowywać kogoś, dziecko lub dorosłego,

to znaczy przede wszystkim podnosić go w jego własnych oczach”

(Simone Weil)                       

  

Działalność naszej świetlicy jest ważnym elementem systemu wychowawczego szkoły. Staramy się ją tak organizować, aby świetlica stała się uczniom bliska, aby dobrze się w niej czuli, by przebywanie w świetlicy nie było dla nich zbyt ciężkie.

    W czasie pobytu w świetlicy powinien się, więc znaleźć czas na swobodną zabawę, na odrabianie lekcji, zabawy na świeżym powietrzu, na czynności higieniczne i posiłki, a także na zajęcia wynikające z programu i planu pracy świetlicy.

     Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrażanie dzieci do przestrzegania przyjętych w świetlicy zasad zachowania się. Ważne jest także wyrabianie umiejętności nawiązywania poprawnych kontaktów interpersonalnych, ćwiczenie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych oraz panowania nad emocjami.

 

Świetlica szkolna czynna jest codziennie od 700 do 1600.

 

W świetlicy przebywają uczniowie oczekujący na rozpoczęcie zajęć lekcyjnych, na zajęcia dodatkowe oraz na powrót do domu. Głównym zadaniem świetlicy jest więc zapewnienie opieki uczniom przed i po zajęciach lekcyjnych.


 

POSIŁKI

 

W świetlicy szkolnej uczniowie mogą skorzystać z herbaty w czasie przerwy 940 – 955 . Cena herbaty na miesiąc wynosi 3 zł.

 

Z obiadów dzieci korzystają w stołówce przy Publicznym Gimnazjum w czasie przerw;

1135-1155 uczniowie z „Dużej szkoły”

1250-1310 uczniowie z „Małej szkoły”.

 

Cena obiadu wynosi 3,30 zł dziennie (ogólna cena zależna od ilości dni w danym miesiącu).

 

ZA POSIŁKI PŁACIMY W ŚWIETLICY SZKOLNEJ W OKREŚLONYCH TERMINACH

·  Za obiady wpłacamy do 25 dnia miesiąca poprzedzającego spożywanie posiłku

·  Za herbatę wpłacamy do 5 dnia bieżącego miesiąca


 

RAMOWY PLAN DNIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

700 – 800

Przyjazd dzieci do szkoły.
Przygotowanie uczniów do zajęć lekcyjnych.
800 – 900 Zajęcia dydaktyczne.
Nauka własna uczniów.
940 – 955 ŚNIADANIE
1135 – 1155 OBIAD
1155 – 1240 Zajęcia ogólnorozwojowe.
Gry i zabawy dydaktyczne.
Ćwiczenia rekreacyjno-relaksacyjne.
Odjazd dzieci do domu.
1250 – 1410 Odrabianie zadań domowych.
Gry i zabawy ogólnorozwojowe.
Odjazd dzieci do domu.
1410 – 1600 Gry i zabawy dydaktyczne.
Odrabianie zadań domowych.
Odjazd dzieci do domu.

 

   Bożena Bławat                                     
  

  

ŚWIETLICA SZKOLNA
W II PÓŁROCZU ROKU 2015/2016

 

Świetlica szkolna jest miejscem wolnym od systemu  klasowo - lekcyjno, w którym dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas, po zakończeniu zajęć lekcyjnych, oczekując na dodatkowe zajęcia (koła zainteresowań),  przyjazd szkolnych autobusów lub rodziców. W II semestrze roku szkolnego 2015/2016 świetlica szkolna funkcjonowała w godzinach 7.00 - 16.00. W drugim półroczu objęła działalnością opiekuńczo-wychowawczą również 216 uczniów z klas I-VI. Większość dzieci uczęszczających do świetlicy stanowili uczniowie dojeżdżający z miejscowości naszej gminy, jest to - 195 uczniów, a 21 uczniów przebywających  w świetlicy to dzieci, które  muszą dużej przebywać w szkole ze względu pracę rodziców. W drugim semestrze opiekę nad dziećmi w świetlicy  sprawowało 11 nauczycieli pracujących w systemie zmianowym. W świetlicy w ciągu roku poruszaliśmy tematy związane ze zmianami w przyrodzie, świętami, wydarzeniami w naszej małej społeczności. Dzieci uczyły się oszczędzania, planowania własnej pracy, pomocy słabszym. Wśród wielu różnorodnych form zajęć świetlicowych najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym, zajęcia komputerowe, rozwijanie i propagowanie czytelnictwa;

 

 

 

 

gry dydaktyczne, łamigłówki umysłowe, układanie puzzli, budowle z klocków;

 

 

`
   

 

oglądanie programów edukacyjnych, bajek i filmów dla dzieci;

 

 oraz zabawy ruchowe.

 

Prace uczniów eksponowane były  na gazetkach ściennych, dekorujących świetlicę, pozwalając tym samym zaistnieć uczniom, którzy biorą czynny udział w zajęciach plastycznych. Kreatywność dzieci widoczna była również w pracach, które posłużyły do udekorowania sal  świetlicy szkolnej.

 

 

W ramach działalności dydaktycznej świetlica umożliwia uczniom odrabianie lekcji i pomoc uczniom słabszym. Pomagano uczniom młodszym (zwłaszcza pierwszakom, rozpoczynającym naukę) w odrabianiu zadań, pokazywano, że nauka może być zabawą oraz organizowano pomoc koleżeńską. Organizowano rozmowy i pogadanki o zasadach bezpieczeństwa i funkcjonowania w grupie rówieśniczej, wdrażano uczniów do przestrzegania przyjętych zasad, wyrażania swoich potrzeb, przekonań i uczuć oraz dostrzegania ich u innych (kształtowanie postawy asertywnej), ćwiczono umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych bez agresji, panowania nad emocjami. Dużo czasu poświęcono zagadnieniom bezpieczeństwa dzieci na drodze, w szkole i poza nią oraz w trakcie wypoczynku w okresie wolnym od nauki. W czasie zajęć korzystano z dwóch pomieszczeń w świetlicy, boiska szkolnego oraz pomieszczenia  tzw. „ małej świetlicy”  dla grupy mniej licznej która jest również wyposażona w  gry, pomoce dydaktyczne i komputer.

 

 

Nauczyciele pracujący w świetlicy pełnili również dyżury podczas odjazdu dzieci do domu  na placu szkolnym, w czasie przerw  na śniadanie  i obiady w stołówce Gimnazjum Publicznego w Lubichowie.  Uczniowie naszej szkoły korzystali z obiadów, herbaty, mleka oraz owoców i warzyw.

 

Na dzień 13 czerwca  2016r. z obiadów korzystało 187 dzieci.

 

Liczba obiadów wydawanych codziennie w  stołówce Gimnazjum Publicznego dla naszych uczniów  kształtowała się następująco:

 1. 100 obiadów refundował GOPS w Lubichowie;

 2. 3 obiady refundowała Parafia w Lubichowie;

 3. 6 obiadów opłacano  przez Radę Rodziców PSP w  Lubichowie;

 4. 78 obiadów opłacali uczniowie naszej  szkoły.

Cena obiadu dla dzieci nie zmieniła się i wynosiła 3.30 zł. za jeden posiłek.

Uczniowie korzystali również w naszej świetlicy z herbaty.

Ilość dzieci korzystających z herbaty w ostatnim miesiącu wyniosła tylko 43 uczniów. Większość uczniów korzystających z herbaty, to dzieci młodsze z klas I – II naszej szkoły. 

Cena  herbaty w tym semestrze nie zmieniła się i dla dziecka  wynosiła 3 zł. na miesiąc. Dzieci z klas I - III do czerwca miały możliwość korzystania z owoców i warzyw w ramach programu „Owoce w szkole”. W drugim  semestrze korzystało z tego programu 221 uczniów. W drugim półroczu  wydawano również  mleko dla dzieci z naszej szkoły z programu „Szklanka mleka” . Z mleka korzystało w naszej szkole 381 uczniów, z czego 276 dzieci z „Dużej szkoły” kl. I – VI, oraz 105 uczniów w „Małej szkole” z klas I – III .                                                                        

 

ZAJĘCIA DODATKOWE

W drugim semestrze tego roku szkolnego, dla uczniów naszej szkoły odbywały się zajęcia psychokorekcyjne w ramach świetlicy socjoterapeutycznej. Celem zajęć było stymulowanie rozwojem dziecka poprzez bezpośrednie oddziaływanie na nie, rozwijanie zainteresowań, uzdolnień  oraz łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie i eliminowanie zaburzeń zachowania.
Były to zajęcia w których przeznaczono czas na dyskusje, wymianę poglądów i opinii, naukę wzajemnego szacunku i tolerancji, przejmowania odpowiedzialności za inną osobę.
Dzieci z pełną świadomością mogły liczyć na wyrozumiałość względem ich problemów, akceptację i pomoc terapeutyczną.
Uczniowie mogli eksponować swe uczucia  poprzez wypowiedzi słowne i plastyczne oraz współzawodnictwo sportowe podczas gier i zabaw ruchowych. Dzieci często uczestniczyły w zajęciach które uczyły wytrwałości, cierpliwości i współpracy w grupie.
W czasie zajęć dzieci  uświadamiały sobie i nazywały własne uczucia i stany emocjonalne tj. strach, smutek, złość, gniew, zdziwienie, wstyd. Rozmawiano z nimi jak ustrzec się od tych zagrożeń. Prowadzone zajęcia grupowe uczyły dzieci  wspólnie  pracować, aby uzyskać dobry wynik. Zajęcia te nie tylko dostarczały wspaniałej zabawy, ale również uczyły. 

 

DO ZOBACZENIA W NOWYM ROKU SZKOLNYM !!!

 

 

 

 

                                                                                   Bożena Bławat


 

ŚWIETLICA SZKOLNA W  I PÓŁROCZU  ROKU 2015/2016

 

Świetlica w pierwszym semestrze roku szkolnego 2015/2016 funkcjonowała w godzinach 7.00 - 16.00. W pierwszym półroczu objęła działalnością opiekuńczo-wychowawczą 216 uczniów z klas I-VI. Większość dzieci uczęszczających do świetlicy stanowili uczniowie dojeżdżający z miejscowości naszej gminy, jest to - 195 uczniów, a 21 uczniów przebywających  w świetlicy to dzieci, które  muszą dużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców. Zwiększyła się  ilość uczniów przebywających w świetlicy w godzinach popołudniowych, którzy oczekiwali na zajęcia dodatkowe, co  związane jest zapewnieniem późniejszych odwozów dzieci do domu.                                                             

W pierwszym semestrze opiekę nad dziećmi w świetlicy  sprawowało 11 nauczycieli pracujących w systemie zmianowym, praca przebiegała planowo i systematycznie, zgodnie z wytyczonym planem pracy dydaktyczno-wychowawczej. W związku z dużą liczbą uczniów w świetlicy, potrzebą zagwarantowania dzieciom bezpieczeństwa na godzinie  tzw.,,0’’ czyli od 7.30 do 8.05 w czasie oczekiwania na rozpoczęcie zajęć lekcyjnych korzystano  z pomieszczeń  tzw. „ małej świetlicy”  dla grupy mniej licznej z kl. I – III.

 

 

 

W godzinie popołudniowej aby poprawić komfort uczniów oczekującym na powrót do domu, utworzono dodatkową grupę dzieci z kierunku Bietowa, która również korzystała z wyposażenia tej sali uczestnicząc w zajęciach w czasie oczekiwania na odwóz. Sala ta jest wyposażona w  gry, pomoce dydaktyczne i komputer. Pomieszczenia  świetlicy były tak zagospodarowane, aby dzieci mogły się w nich bawić, korzystać z pomocy dydaktycznych, gier planszowych, odrabiać lekcje, oglądać filmy i programy edukacyjne oraz zjeść posiłek i odpoczywać.

 

 

Wychowawcy świetlicy prowadzili  zajęcia zgodnie z planem pracy dydaktyczno-wychowawczej, realizując założone w nim cele. Dzieci, zwłaszcza te w młodszym wieku szkolnym, były  aktywne, otwarte i szczere. Praca z nimi to wielka przyjemność. Dzieci te nie obawiają się porażki, ćwiczą, poszukują - słowem rozwijają twórcze podejście do czekających je zadań. Swobodne rysowanie, malowane ,wycinanie, modelowanie czy budowanie sprawiało  dzieciom  w młodszym wieku szkolnym dużą radość, było zabawą i odpoczynkiem po obowiązujących zajęciach lekcyjnych. Własna twórczość daje dzieciom odprężenie, rozładowanie napięć mięśniowych i emocjonalnych. Właśnie dlatego dużo czasu poświęcało się w świetlicy na zajęcia plastyczne. Prace uczniów eksponowane były na gazetkach ściennych, dekorujących świetlicę, pozwalając tym samym zaistnieć uczniom, którzy brali czynny udział w tych zajęciach plastycznych.   

   

 

 Dzieci też chętnie tworzyły liczne gazetki ścienne związane z wydarzeniami i porą roku.

 

     
     

 

W całej palecie różnorodnych zajęć, które prowadzone były  w świetlicy dzieci mogły odnaleźć zawsze coś dla siebie, dostosowanego do swoich umiejętności, zainteresowań i uzdolnień.
Pracując z dziećmi w świetlicy poprzez dobór odpowiednich form pracy i metod aktywizujących kształtowano w nich umiejętność spostrzegania, pamięć, wyobraźnię przestrzenną, często pomysłowość, wdrażano zasady estetyki życia codziennego, a przede wszystkim rozwijano w nich zdolność do twórczego wysiłku.
Głównymi zadaniami, jakie starano
 się realizować w świetlicy to:

 • zagospodarowanie uczniom wolnego czasu i rekreacji,

 • wyrabianie nawyków samodzielnej pracy umysłowej,

 • wyrabianie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów z  rówieśnikami,

 • nauka samodzielnego podejmowaniu decyzji oraz realizowania różnorodnych zadań,

 • organizowanie rozrywki indywidualnej i zbiorowej,

 • kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,

 • kształtowanie nawyków higieny i czystości.

 

Dzieci rozwijali zainteresowania uczestnicząc w:

 • zajęciach dydaktycznych: zabawy słowne, krzyżówki, rebusy, zgadywanki, zabawy matematyczne,

 • zajęciach plastycznych (rysowanie, malowanie, lepienie z plasteliny, wyklejanie),

 • zajęciach z papieroplastyki – orgiami,

 • zajęciach integracyjnych,

 • grach i zabawach świetlicowych: gry planszowe, układanie puzzli, budowle z klocków, kalambury, gry umysłowe, pedagogika zabawy,

 • zajęciach komputerowych,

 • zajęciach czytelniczych,

 • realizowanie edukacji prozdrowotnej, profilaktycznej, proekologicznej,

 • zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych: oglądanie bajek i programów dla dzieci,

 • zajęciach sportowych: gry i zabawy na świeżym powietrzu.

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

W ciągu całego półrocza nauczyciele pracujący w świetlicy pomagali uczniom w odrabianiu lekcji oraz utrwalaniu wiadomości zdobytych na zajęciach lekcyjnych. Dbano o kulturę zachowania  i słowa, eliminowano wszelkie przejawy agresji.
Wiele czasu poświęcono zagadnieniu bezpieczeństwa dzieci na drodze,
  w szkole i poza nią oraz w trakcie wypoczynku w okresie wolnym od nauki. Nauczyciele w  świetlicy pełnili również dyżury podczas odjazdu dzieci do domu  na placu szkolnym, w czasie przerw  na śniadanie  i obiady w stołówce Gimnazjum Publicznego w Lubichowie.


Uczniowie naszej szkoły korzystali z obiadów, herbaty, mleka oraz owoców i warzyw.

Na dzień 30 stycznia 2016r. z obiadów korzystało 186 dzieci.

Liczba obiadów wydawanych codziennie w  stołówce Gimnazjum Publicznego dla naszych uczniów  kształtowała się następująco:

1.   92 obiady refundował GOPS w Lubichowie;

2.   3 obiady refundowała Parafia w Lubichowie;

3.   6 obiadów opłacano  przez Radę Rodziców PSP w  Lubichowie;

4.   85 obiadów opłacali uczniowie naszej  szkoły.

Cena obiadu dla dzieci obecnie wynosiła 3.30 zł. dziennie.

Uczniowie korzystali również w naszej świetlicy z herbaty.                            

Ilość dzieci korzystających z herbaty wyniosła w styczniu 81 uczniów, cena  herbaty w tym roku szkolnym nie zmieniła się i dla dziecka  wynosiła 3 zł. na miesiąc. Dzieci z klas I - III od października do grudnia miały możliwość korzystania z owoców i warzyw w ramach programu „Owoce w szkole”. W  pierwszym semestrze korzystało z tego programu 222 uczniów. Od października wydawano mleko dla dzieci z naszej szkoły z programu „Szklanka mleka” . Z mleka korzystało w naszej szkole 382 uczniów.

 

W pierwszym semestrze tego roku szkolnego, dla uczniów naszej szkoły  odbywały się zajęcia psychokorekcyjne  w ramach świetlicy socjoterapeutycznej. Regularnie uczęszczała na nie zróżnicowana wiekowo grupa dzieci.  Zajęcia odbywały się trzy razy w tygodniu dla grupy 39 dzieci. Celem  zajęć była pomoc dzieciom w stworzeniu bezpiecznego środowiska, zwiększenie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach w domu i poza domem, podnoszenie poczucia własnej wartości przez wzmacnianie mocnych stron dziecka, uczenie akceptowania i swobodnego wyrażania uczuć,  uczenie planowania i organizowania codziennych zajęć stosownie do wieku dziecka przez proponowanie sensownych sposobów spędzania czasu wolnego, poszanowania tradycji, ciągłości kulturowej,  wdrażanie do samodzielności. Dzieci w czasie zajęć brały udział w pogadankach, zabawach integracyjnych, grach oraz miały możliwość skorzystania  z posiłku.

                                                                                   Bożena Bławat

 PLAN   GODZIN   WYCHOWAWCÓW   ŚWIETLICY   W   ROKU   SZKOLNYM   2015/2016 

WAŻNY OD 01.04.2016 r.

 

LP

 

GODZINY

W  Y  C  H  O  W  A  W  C Y

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

0

700 – 800 

730 – 800

730 – 750

 

B.BŁAWAT

A. DMISIEWICZ

J. SZCZECH

od 720

B.BŁAWAT

G. CZAPIEWSKA

B. ŁOJEWSKA

do 800

B.BŁAWAT

B. ŁOJEWSKA

J. SZCZECH od 720

B.BŁAWAT

J. KLEINA
G. CZAPIEWSKA

B.BŁAWAT

A. DMISIEWICZ
G. CZAPIEWSKA

1

800 – 900

 B.BŁAWAT 

 B.BŁAWAT

 B.BŁAWAT

 B.BŁAWAT
B.BŁAWAT

2

900 –1000

ŚNIADANE  930 -  1000

 

B.BŁAWAT od 925

 

B.BŁAWAT

 

B.BŁAWAT

 

 

B.BŁAWAT od 925

 

 

B.BŁAWAT

 

3

1000 – 1100

----------

----------

----------

----------

----------

4

OBIAD 

1100 – 1200

1135 – 1155

B.BŁAWAT

K. STAWICKI

B.BŁAWAT

K. STAWICKI

B.BŁAWAT
J. SZCZECH

B.BŁAWAT

K. STAWICKI

B.BŁAWAT

G. CZAPIEWSKA

5

 

1200 – 1300

 

B.BŁAWAT

B.BŁAWAT

B.BŁAWAT

J.SOBOLEWSKA

B.BŁAWAT

B. BŁAWAT

6

1300 – 1400

 

12 50– 1350

 B.BŁAWAT 1410

J. SZCZECH

 G. CZAPIEWSKA

1250-1320

B.BŁAWAT 1410

M. ZABOROWSKA

1250-1320J. KLEINA

B.BŁAWAT 1410

J.SOBOLEWSKA

B.BŁAWAT 1410

G. CZAPIEWSKA

1310-1340J.KLEINA

B. BŁAWAT 1410

J. SZCZECH
1250-1350

1250-1320J.KLEINA

7

1400 – 1500

J. SZCZECH

H.PILACKA

M. WOJTASIK

(1440 – 1450 )

J.SOBOLEWSKA

J. SZCZECH

H.PILACKA

8

1500 – 1600

J. SZCZECH

H.PILACKA

K. STAWICKI

J. SZCZECH

H.PILACKA


DYŻURY   WYCHOWAWCÓW   ŚWIETLICY   PRZY   ODWOZACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

WAŻNY OD 29.02.2016r.

 

 

DNI

TYGODNIA

 

MOŚCISKA II  i  I

ZIELONA GÓRA

LIPINKI KRÓL.

 

OCYPEL

SOWI DÓŁ

OSOWO PLONY

 

OCYPEL

OSOWO PLONY

OSOWO  LEŚNE

 

BIETOWO

WIEŚ

 

BIETOWO

KALISKA

SZTEKLIN

 

WILCZE  BŁOTA

 

 

PONIEDZ.

1155 G.CZAPIEWSKA

1245 B. BŁAWAT

1410 B. BŁAWAT

1445 J. SZCZECH

1540 J. SZCZECH

1250 B. BŁAWAT

1155 G.CZAPIEWSKA

1350 B. BŁAWAT

1445 J. SZCZECH

1540 J. SZCZECH

 

1320

G.CZAPIEWSKA

 

1250 B. BŁAWAT

1350 B. BŁAWAT

1445 J. SZCZECH

 

 

1350 B. BŁAWAT

 

 

WTOREK

1155 G.CZAPIEWSKA

1245 B.BŁAWAT

1410 B.BŁAWAT

1445 M.WOJTASIK

1540 H. PILACKA

 

1250 B.BŁAWAT

 

 

 

 

1155 G.CZAPIEWSKA

1350 M.ZABOROWSKA

1445 M.WOJTASIK

1540 H. PILACKA

 

 

 

1320  J. KLEINA

 

 

 

1250 B. BŁAWAT

1350 M.ZABOROWSKA

1445 M.WOJTASIK

 

 

 

1350 M.ZABOROWSKA

1445 M.WOJTASIK

 

 

 

 

 

 

 

ŚRODA

1155 J. SZCZECH

1245 B. BŁAWAT
1410 B.BŁAWAT

1445 J.SOBOLEWSKA

1540 K.STAWICKI

 

1155 J.SZCZECH

1250 B.BŁAWAT

 

 

 

 

 

 

1350 J.SOBOLEWSKA

1445 J.SOBOLEWSKA

1540 K. STAWICKI

 

 

 

 

 

 

1320  B.BŁAWAT

 

 

 

 

1250 B. BŁAWAT

1350 J.SOBOLEWSKA

1445 J.SOBOLEWSKA

 

 

1350 J.SOBOLEWSKA

 

 

 

 

 

 

CZWARTEK

1155 G.CZAPIEWSKA

1245 B. BŁAWAT
1410  B.BŁAWAT

1445  J.SZCZECH

1540 J.SZCZECH

 

 

1250 B. BŁAWAT

 

 

 

 

1155 G.CZAPIEWSKA

1350 G.CZAPIEWSKA

1445 J. SZCZECH

1540 J. SZCZECH

 

 

 

 

1320  J. KLEINA

 

 

 

 

1250 B. BŁAWAT

1350 G.CZAPIEWSKA

1445 J. SZCZECH

 

 

 

 

1350 G.CZAPIEWSKA

1445 J. SZCZECH

 

 

 

 

 

PIĄTEK

1155

G.CZAPIEWSKA

1245 J. SZCZECH

1410 B. BŁAWAT

1445 H. PILACKA
1540 H. PILACKA

 

1155

G.CZAPIEWSKA 1250 B. BŁAWAT

 

 

1350 J. SZCZECH

1445 H. PILACKA

1540 H. PILACKA

 

1320  J. KLEINA

 

 

1250 B. BŁAWAT

1350  J. SZCZECH

1445 H. PILACKA

1350 J. SZCZECH

 
ŚWIETLICA ROK SZKOLNY 2014/2015

ŚWIETLICA ROK SZKOLNY 2013/2014